O spoločnosti

Firma CSA & EBO spol. s r.o. so sídlom v Trnave vznikla v roku 1991 ako spoločný podnik americkej firmy Construction Systems Associates, Inc. a slovenského energetického podniku Atómové elektrárne Bohunice. Materská firma CSA Inc. sa od svojho vzniku v roku 1976 zameriava na vytváranie trojrozmerných počítačových modelov zložitých priemyselných celkov. Príkladmi objektov, kde sa počítačové spracovanie údajov z výkresovej dokumentácie do trojrozmernej grafickej databázy v priebehu činnosti firmy úspešne uplatnilo boli jadrové a tepelné elektrárne, papierne, chemické továrne a rafinérie, vodné diela a pod. V roku 2002 Elektrárne Bohunice odpredali svoj podiel, čím sa CSA Inc. stala jediným a výhradným majiteľom CSA & EBO spol. s r.o.

CSA & EBO s.r.o. Trnava podniká podobne ako jej materská firma, s ktorou neustále úzko spolupracuje, v oblasti tvorby trojrozmerných modelov priemyselných komplexov, prípadne ich vybraných uzlov a zariadení. Na zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných služieb sme v minulosti používali pracovné stanice Silicon Graphics, ako aj bežné PC s programovým vybavením vyvinutým našou materskou firmou CSA Inc. V snahe vyjsť v ústrety zákazníkovi bol napokon Plant Configuration Management System v priebehu posledných desiatich rokov plne portovaný na platformu PC, do prostredia operačných systémov, ktoré sú následníkmi  Windows NT a obohatený o množstvo nových funkcií, ktoré vyplynuli z rôznorodosti požiadaviek zákazníkov. Vlajkovou loďou nášho programového vybavenie sa tak popri PCMS stal program PanoMap založený na CSA technológii laserového skenovania. Prednosťou nášho trojrozmerného počítačového modelu je jeho schopnosť umožniť rýchle a mnohostranné overenie projektu pri výstavbe, prevádzke a modernizácii. PanoMap tieto prednosti rozšíril o ďalšie možnosti overovania doplnkových návrhov nových častí systémov, vizualizáciu návrhu výmeny veľkorozmerných zariadení, či dodatočnú kontrolu spádovania potrubí.

Počas projektovania zabezpečuje objektovo orientovaný model nevyhnutnú koordináciu a vzájomné previazanie informácií viacerých projektových organizácií rôzneho odborného zamerania, aby sa vylúčili kolízie a iné konfliktné situácie pri výstavbe. Nie na konci nášho snaženie je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia, ktorá odráža realizovanú skutočnosť. Táto je  súčasťou našej objektovo orientovanej databázy vo forme elektronického archívu. Jeho súčasťou sú aj prevádzkové predpisy a predpisy pre opravu a údržbu. Priestorový model a  elektronický archív umožňuje rýchle získanie presnej a komplexnej informácie, ktorá je v priebehu sekúnd k dispozícií manažmentu, alebo údržbe. Elektronický archív je vytváraný či už formou samostatných databáz, alebo HTML stránok umiestnených v lokálnych sieťach  spoločností.

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011