Plant/CMS

Čo je Plant/CMS

      Plant/CMS dovoľuje zachytiť kompletný projekt aj veľkého závodu (elektrárne) v jednoduchej, kompaktnej databáze. Databáza je srdcom Plant/CMS. Neobsahuje grafickú reprezentáciu príslušného objektu, ale iba jeho typ a atribúty, takže niekoľkonásobne znižuje veľkosť databázy. Tým následne znižuje požiadavky na spotrebu pamäťovej kapacity. Keďže databáza neobsahuje detailnú grafickú reprezentáciu modelovaných objektov, ale len ich typ a atribúty, grafickú reprezentáciu priamo vypočíta a vykreslí príslušný program. Ináč povedané databáza Plant/CMS obsahuje nielen údaje, ale hlavne programy pre grafickú reprezentáciu objektov, pre výpočet a hľadanie kolízií, prepojení, špecifikácie materiálov a pod. Takto dokáže zachytiť a zvládnuť obrovské množstvo informácií potrebných aj pre veľké technologické celky. A ako každá pokroková databáza, aj táto je prepojiteľná na iné informačné a riadiace systémy.

Využitie Plant/CMS

PCMS     Ak projektujete nový technologický celok (závod), alebo len robíte jeho rekonštrukciu či modernizáciu, nenechajte si problém prerásť cez hlavu. Plant/CMS od firmy CSA Inc. Marietta, USA Vám dáva úplnú kontrolu nad všetkými projekčnými údajmi. Netreba pripomínať, že stačí iba jedna nezrovnalosť medzi tisíckami dokumentov a nastane problém. Ten sa obyčajne zistí až počas výstavby a jeho korekcia je určite niekoľko násobne drahšia, ako počas projektovania. A bez dômyselných nástrojov, aj veľké úsilie projektantov na verifikáciu integrity projektu technologického celku sa môže minúť účinkom. Potreba zvládnuť také množstvá informácií pre projekt, výstavbu, prevádzku a údržbu nás núti využívať moderné nástroje informatiky. Ponúkame riešenie a spôsob pre dosiahnutie kompletnej konzistencie projektu bez ohľadu na počet disciplín a dokumentov. Pomocou CSA Plant/CMS môžete svoj projekt navrhovať alebo overovať priestorovým modelovaním (3-D). A následne efektívne produkovať výkresovú projekčnú dokumentáciu ako sú:

  • izometrické potrubné schémy (ISO)
  • potrubné plány
  • strojno-technologické schémy (P&ID)
  • špecifikácie materiálov
  • priestorové axonometrické pohľady a rezy

      Dokumentáciu možno generovať po každej projektovanej zmene, pretože sa vytvára z jedného zdroja - databázy priestorového modelu projektu. Priestorový model v Plant/CMS môže byť využitý v každom čase. Na korekciu chýb projektu (interferencií), posudzovanie projektu z rôznych hľadísk, na prechádzky virtuálnym priestorovým modelom. Keď sa využije Plant/CMS na modelovanie technologickej prevádzky (závodu) z dokumentácie skutočného vyhotovenia (As built), systém identifikuje chýbajúce informácie a nezrovnalosť dokumentácie. Takže aj keď potrebujete pre projekt tisícky výkresov a dokumentov, konzistencia (zhodnosť) je zaistená generovaním z jedného zdroja, databázy priestorového modelu. Databáza uchováva pre každý rovnaký objekt iba umiestnenie. To znamená lepšiu organizáciu dát, kompaktnosť a dôslednosť.

V čom je Plant/CMS výnimočný

1. Integrácia

      Plant/CMS zachytáva celý projekt väčších technologických celkov. Všetky projekčné informácie obsiahnuté vo výkresovej dokumentácii a dokladoch sa zadávajú iba raz. Toto eliminuje potrebu sústavného opravovania všetkých výkresov a ich kópií.

2. Model bez limitu

      Databáza Plant/CMS nemá teoreticky obmedzenie v počte komponentov (objektov), úrovne detailizácie, rozsahu údajov pre jeden objekt. Prakticky je obmedzená iba pamäťovou kapacitou grafickej stanice alebo PC. Keďže databáza Plant/CMS je kompaktná, bez nadbytočných a duplicitných informácií, bez uchovávania grafickej reprezentácie, potrebuje ďaleko menej miesta na diskoch, ako iné grafické systémy.

3. Odhaľovanie kolízií

      Plant/CMS kontroluje kolízne stavy v priestorovom modeli metódou tuhého telesa (solid). Touto metódou je možné veľmi presne zhodnotiť projekt, alebo uskutočniteľnosť jeho modifikácií.

4. Aktualizácia

      Technológia výpočtovej techniky, programového vybavenia, grafických interaktívnych periférií je stále v prudkom vývoji, avšak CSA modely vytvorené pred 15 a viac rokmi, môžu účinne pracovať na dnešnej technike a operačných systémoch. Je to zabezpečené už popísanou objektovou organizáciou databázy založenou na atribútoch a nie na konkrétnej grafickej reprezentácii geometrie modelu.

Ako môžete Plant/CMS využívať

  • interaktívne projektovanie v 3-D so súbežným prístupom k ostatným disciplínam
  • prezeranie namodelovaných častí projektu a kontrola prostriedkami vizualizácie
  • kontrola a odstraňovanie kolízií už v štádiu projektu, čím sa výrazne redukujú náklady na výstavbu a opravy
  • identifikácia kompletnosti projektových dokladov (dokumentácie) a odstraňovanie nezrovnalostí
  • vytváranie širokej škály výkresovej dokumentácie

 

Stránka aktualizovaná: 21. júna 2011

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011