CSA/Review

CSA/Review - úvod

PC Review     CSA/Review je program pre PC, pracujúci pod operačným systémom Windows NT (prípadne Windows 2000, či Windows XP), ktorý dovoľuje vytvárať obsiahle a ucelené prehľady geometrie a informácií, vzťahujúcich sa k celému modelu, alebo jeho časti. Výber objektov z modelu a geometria k prehľadávaniu sa pripravuje on-line, extrakciou z Master modelu, alebo prevodom z AutoCADu, Microstation, či CSA modelových súborov.
   CSA/Review je plne integrovaný so systémom Plant Configuration Management System - (Plant/CMS), z ktorého vychádzajú tieto informácie a prehľady:

 • overenie projektu, hlavne konektivít potrubných systémov a ich kolízií

 • generovanie výkresov a špecifikácií materiálu z databázy systému

 • správa a archivácia výkresov a dokumentácie (Document Control)

 • väzby medzi výkresom a zobrazovaním priestorovej geometrie podľa ľubovoľných kritérií

 • zobrazovanie dielčích systémov podľa typu komponentu (potrubný systém, výrobný celok, okruhy, odovzdávacie stanice a pod.)

Možnosti CSA/Review

     CSA/Review umožňuje jednoducho generovať z databázy tieto výsledky:

 • úplné pohľadové manipulácie
 • zoom (zväčšovanie, zmenšovanie)
 • posuv pohľadu do strán, dopredu a dozadu
 • pravouhlé a izometrické pohľady
 • prechádzky virtuálnym priestorovým modelom
 • pohľady pod rôznymi uhlami v priestore
 • nezávislý systém okien (do 24)
 • rôzne spôsoby merania v priestore
 • tlač a kreslenie pohľadu v oknách
 • import, export a prevod súborov z AutoCAD DXF súborov a Microstation DGN súborov
 • výber objektov z modelu

     K dispozícii sú tri základné mechanizmy pre výber (extrakciu) geometrie z Master modelu:

 • podľa schémy oblasti
 • podľa mena objektu (objektov)
 • podľa typu komponenty

     Ďalšími možnosťami výberu sú:

 • prehľad kolízií (interferencií)
 • prehľad konektivít potrubných vetiev

Aplikácie CSA/Review

Prehľad údajov o komponentoch - CCView

     CSA/Review považuje za komponent fyzickú položku, ako je ventil, čerpadlo, potrubná vetva alebo ich kombinácie. V modeli je komponent určovaný typom a menom už počas tvorby modelu. Aplikácia CCView umožňuje vyhľadávať a zobrazovať údaje vzťahované ku komponentom (číslo výkresu, revízia, adresa v digitálnom archíve, väzby na schémy a pod.)

Kontrola konektivít (spojení) a prehľad potrubných vetiev

     Kontrola konektivít overuje všetky spojenia potrubných vetiev voči hlavnej databáze pripojení. Pri sledovaní logických trás môžeme ukázať na ľubovoľnú položku (komponent) ako na počiatočný bod pre kontrolu konektivít. Potom si zvolíme typ spojenia, ktorý chceme vidieť a určíme počet úrovní pripojených komponentov. Prehľad konektivít sa používa hlavne na výber, zobrazovanie a zoznamy položiek v danom spojení od počiatočnej položky.

Kontrola kolízií a ich zobrazovanie

    Kontrola priestorových kolízií sa prevádza za účelom vylúčenia projekčných chýb. Kolízie sa môžu kontrolovať medzi jednotlivými objektami, komponentami alebo projekčnými disciplínami (oceľové konštrukcie, potrubné vetvy, stroje a zariadenia, stavba a pod.). Každú kolíziu je možné zaregistrovať a zdokumentovať ako DPN - Design Problem Note a zároveň ju zobraziť.

Tvorba výkresov

      Z databázy Plant/CMS je možno generovať automaticky niekoľko typov výkresov. Výber obsahu výkresu sa urobí jednoducho ukázaním na objekt.

 • potrubné výrobné výkresy (Pipe Spool Drawings)
  • dovoľuje projektantom testovať rôzne kombinácie dĺžok potrubných úsekov, montážnych dĺžok, počet predvyrobených kusov pre montáž priamo vo výrobe.

  • podporuje výhody detailnejších potrubných výkresov (plánov)

  • generuje automaticky aj špecifikáciu materiálov (BOM - Bill Of Material)

 • isometrické potrubné schémy - ISO
  • generuje izometrické potrubné schémy ISO, ktoré sú bezmierkovým priestorovým výkresom, určujúcim rozmery, typy všetkých fitingov (armatúr) a potrubných komponentov pozdĺž celej potrubnej vetvy

  • interaktívne možno určovať dĺžku generovaného ISO, takisto je produkovaný výpis použitého materiálu BOM priamo na výkrese

  • je možná interaktívna úprava tak vlastného ISO, ako aj rohového razítka alebo rozpisky

 • izometrické priestorové pohľady
  • databáza umožňuje generovať priestorové paralelné alebo perspektívne pohľady, pričom výkres je produkovaný podľa tzv. Rule File - súboru, v ktorom sú definované pravidlá kresby (veľkosť výkresu, hrúbky čiar, veľkosť písma, ...). Takto možno tvoriť výkresy, ktoré nie je možné vytvoriť iným spôsobom.

Správa dokumentov

     Aplikácia DocView - register výkresov vytvára databázu, z ktorej je možné získať:

 • zoznam dokumentácie, ktorá sa vzťahuje k danému objektu

 • zobrazenie výkresov v rôznych formátoch (DWG, DXF, DGN, bitmapové obrázky a HPGL)

 • vykreslenie všetkých objektov na výkrese priamo v priestorovom zobrazení

 • väzby na schémy, dokumenty, ako sú strojnotechnologické schémy, tokové diagramy, zapojenia a iné schémy, všetko v digitálnej forme. umožňuje priamu koreláciu schém na priestorový model.

Vizuálna databáza

    Vizuálna databáza obsahuje fotografie prevádzok, video dokumentáciu a iné fotografické zdroje dát, so vzťahom k príslušným oblastiam, technológiám alebo zariadeniu.

 

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011