Pravidelné sledovanie údržby

Schéma     Výroba elektrickej energie pre špičkovú spotrebu je hlavnou úlohou elektrární na báze paroplynového cyklu. Tieto elektrárne dokážu dosiahnuť svoj maximálny výkon v krátkom čase. To však kladie vysokú záťaž na ich technologické zariadenia, čo znamená, že musia byť vždy pripravené v bezchybnom stave. A tí, ktorí sa o to starajú sú nielen prevádzkoví pracovníci, ale aj údržba. Aby ich práca bola presná, účelná a efektívna, musia siahnuť po pomocníkoch, ktorí sa skrývajú pod veľa medializovaným pojmom - informačné technológie. Naša spoločnosť podniká práve v oblasti poskytovania týchto služieb a príslušného programového vybavenia.

     Dnes je už samozrejmosťou, že podnikateľské subjekty značne investujú do technologickej infraštruktúry informačných technológií. Menej však investujú do jej "mäkkej" časti, do analýz, databáz a programov pre ich nasadenie a účelné využívanie. V elektrárni Paroplynový cyklus Bratislava a.s. to tak nie je.

     Projekt pravidelného sledovania údržby, ktorý sme spracovali pre Paroplynový cyklus Bratislava a.s., je jedným z mnohých produktov, ktoré majú poskytnúť pomoc práve pracovníkom údržby pri rýchlom poskytovaní potrebných informácií. Sú to hlavne informácie o zariadeniach a ich projekčnej, technickej a dodávateľskej dokumentácii. Východzím predpokladom pre automatizované sledovanie údržby je, aby táto dokumentácia bola v elektronickej forme. Potom je už možné integrovať elektronický archív s databázou kariet a denníkov, či sledovať a vyhodnocovať vykonanú činnosť pracovníkmi údržby. Projekt je rozdelený na päť podsystémov:

 • karty
 • denník
 • kniha porúch
 • protokoly - pravidelná údržba
 • administrácia systému

     Každý podsystém má už svoju kmeňovú databázu základných technických informácií o každom udržiavanom zariadení tzv. kartu. Zariadenia sú rozdelené podľa klasifikačného kódu systémom označovania zariadení KKS - Kraftwerk Kennzeichen System. Každý typ zariadenia má databázu vykonaných činností - denník na danom zariadení a pre každú oblasť údržby:

 • strojná údržba
 • elektro údržba
 • údržba meracích a regulačných zariadení - systém kontroly riadenia
 • stavebná údržba
 • metrológia
 • požiarna ochrana

     Denník slúži pre vyhodnocovanie, štatistiku a rozbory. Zároveň slúži pre vyhotovovanie zostáv a dotazov pre manažment údržby. Zmena, alebo vymazanie údajov z denníka sú prísne obmedzené. Údaje slúžia ako historický záznam o činnosti pracovníkov údržby. Rovnako aj zásah (aktualizácia) do databázy kariet je dovolený len vedúcemu pracovníkovi jednotlivých oblastí údržby. Celý projekt je integrovaný s ďalšími databázami, ako je priestorová databáza technologických systémov a stavby paroplynového cyklu, ďalej s elektronickým archívom projekčnej a technickej dokumentácie.

     Databáza Miestnych prevádzkových predpisov je samozrejme integrovaná do systému a je sprístupnená prostredníctvom HTML stránok. Takto je prístupná pre všetkých pracovníkov v Intranete Paroplynového cyklu a.s. Bratislava.

     Celý systém však stojí a padá na pravidelnom a presnom zadávaní údajov o vykonaných činnostiach. A toto už musí urobiť človek. V tom ho zatiaľ nevie nahradiť ani tá najlepšia informačná infraštruktúra, ani objektovo orientované databázy. Človek - pracovník údržby rozhodne o tom, či informačné technológie mu budú dobre slúžiť, alebo nie. Bez údajov, ktoré on musí zadať a aktualizovať, sa informačné systémy menia na zaprášený počítač v kúte kancelárie.

 

Stránka aktualizovaná: 09. augusta 2013

Stránky aktualizuje:   Webmaster

© CSA & EBO s.r.o. 2005 - 2011